Polityka prywatności

Polityka prywatności CF&S Poland Sp. z o.o.


Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO – informujemy przedstawicieli naszych Klientów, Dostawców oraz Pracowników i Współpracowników, że:


1. Administrator Danych Osobowych

Firma CF&S Poland Sp. z o.o. ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań, NIP: 701-08-25-059, REGON:380380028 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.


2. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.


3. Cele i podstawy przetwarzania

a) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych ze składaniem ofert, realizacją usług i z zawarciem oraz wykonaniem umów dotyczących usług świadczonych przez CF&S Poland Sp. z o.o., marketingu usług CF&S oraz zawarcia i wykonania przyszłych umów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) We will also process your personal data for the purpose of establishing, investigating or defending against claims which are the implementation of our legitimately reasonable interest, if any (based on art. 6 item 1 letter f of the GDPR).


4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i realizacją usług lub umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tymprzepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub usługa została wykonana. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.


5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu;

 

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.


7. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Pani/Pana danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.


8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.


Jeżeli uważa Pani/Pan, że jej/jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,Warszawa). W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami pod adresem: CF&S Poland Sp. z o.o. ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań, e-mail: 


Warszawa, 20180601