Split payment obowiązkowy w Polsce od 1 listopada 2019 dla wybranych towarów i usług

22.11.2019

Od 1 listopada 2019 r. podzielona płatność (split payment) stała się obowiązkowa dla tzw. branż wrażliwych, czyli narażonych na oszustwa podatkowe. Dotyczy to 150 towarów i usług ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i obejmuje:


  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • tworzywa sztuczne;
  • odpady z papieru i tektury, odpady szklane, złom, surowce wtórne;
  • elektronikę – m.in.: odbiorniki telewizyjne, odbiorniki radiowe, procesory, smartfony, telefony komórkowe, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier video, tusze, tonery, dyski twarde
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • części do samochodów i motocykli.

Podzielona płatność jest obowiązkowa w przypadku gdy przedmiotem transakcji między przedsiębiorcami są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 i jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej.


Dla pozostałych branż, w tym Transportu Spedycji i Logistyki stosowanie split payment ma charakter dobrowolny, co nie oznacza, że nie może być na nich „wymuszany” przez duże podmioty regulujące swoje zobowiązania w formule split payment.


Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W przypadku stwierdzenia, że kupujący nie dokonał płatności za pomocą podzielonej płatności, wtedy kiedy było to obowiązkowe, przepisy przewidują sankcję (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.


(Oprac. na podstawie wiadomości PISIL)